KILTATOIMINTA

Mikä on kilta?

Tampereen Arkkitehtikilta on Tampereella arkkitehtuuria opiskelevien opiskelijoiden järjestö. Kilta tuo yhteen arkkareita, edistää ja kehittää arkkitehtuurin opiskelua Tampereen yliopistossa sekä vaalii arkkitehtiopiskelijaperinteitä. 

Mikä on hallitus?

 

Killan hallitus vastaa killan toiminnasta kalenterivuosi kerrallaan. Hallituksen tehtävänä on johtaa killan toimintaa sekä hoitaa sen taloutta sekä omaisuutta. Hallitus valmistelee killan kokouksessa esille tulevat asiat sekä toimeenpanee päätökset. Hallitus laatii myös ehdotuksensa yleiskokouksissa hyväksyttävistä dokumenteista: toimintakertomuksesta, tilinpäätöksestä, toimintasuunnitelmasta sekä talousarviosta. Toimintakertomus käsittelee edellisen toimikauden toiminnan, ja tilinpäätös killan taloudenpidon. Syksyllä hallitus esittelee toimintasuunnitelman, jossa esitetään seuraavalla toimikaudella toteutettavat asiat. Lisäksi valmistellaan talousarvio, jossa esitetään killan tulot ja menot seuraavan toimikauden osalta.

 

Mikä on raati?

Raati koostuu hallituksen lisäksi toimihenkilöistä, jotka hallitus nimittää. Toimihenkilöitä eli toimareita valitaan monenlaisiin pesteihin, esimerkiksi hoitamaan killan viestintää, erilaisia tapahtumia sekä yritys- ja ammattiliittoyhteistyötä.

 

Mikä on yleiskokous?

Killan ylin päättävä elin on yleiskokous, joita järjestetään vähintään kaksi vuodessa: keväällä ja syksyllä. Kevätyleiskokouksessa esitellään edellisen vuoden toimintakertomus sekä tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä edellisvuoden hallitukselle. Syysyleiskokouksessa esitellään seuraavan toimikauden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valitaan seuraavan toimikauden hallitus ja toiminnantarkastajat varajäsenineen.

Yleiskokouksissa voidaan antaa myös ponsia, ns. tahdonilmauksia, joilla jäsenistö voi toivoa hallitukselta esimerkiksi selvitystä jostakin asiasta. Ponsista äänestetään aina.

 

Mikä on hallituksen kokous?

Hallituksen kokouksia on lukuvuoden mittaan suunnilleen kerran viikossa. Puheenjohtaja valmistelee kokoukseen esityslistan ja johtaa kokousta, jonka sihteeri kirjoittaa puhtaaksi pöytäkirjan muodossa. Hallituksen kokouksista puhutaan Tampereen Arkkitehtikillassa kuitenkin raadin kokouksina, sillä läsnä on hallituksen lisäksi raati. Hallituksen kokouksissa hyväksytään laskuja, suunnitellaan killan tapahtumatoimintaa ja keskustellaan opintoihin liittyvistä asioista.

 

Mitkä ovat kiltakahvit?

Kiltakahvit on kuukausittainen kahvihetki kiltahuoneella opiskelijoiden ja laitoksen henkilökunnan kesken. Yleensä paikalla ovat killasta puheenjohtaja sekä opintovastaava, mutta paikalle on tervetullut kuka vain koulutuspoliittisista asioista kiinnostunut.

 

Mikä on halloped?

 

Hallinnon opiskelijaedustaja eli halloped hoitaa opiskelijoiden edunvalvontaa yliopistollamme. Hallopedit toimivat itsenäisinä toimielimen täysivaltaisina jäseninä edustaen yliopiston, tiedekunnan tai tutkinto-ohjelman opiskelijoita. Heihin voit olla yhteydessä opintoihin liittyvissä asioissa.

 

Hallituksen ja toimihenkilöiden pestien kuvaukset

 

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja organisoi killan toimintaa yhdessä raadin kanssa. Puheenjohtaja kutsuu kokoukset koolle, valmistelee esityslistat sekä johtaa kokouksen kulkua. Puheenjohtaja varmistaa, että toimintasuunnitelma toteutuu raativuoden aikana; puheenjohtaja siis koordinoi toimintaa, jakaa tehtäviä ja motivoi raatilaisia myös dedisten hengittäessä pahiten tietokoneen ylle köyristyneeseen niskaan.

 

Varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtaja paikkaa puheenjohtajaa tämän ollessa estynyt. Varapuheenjohtaja valitaan hallituksen keskuudesta ensimmäisessä hallituksen kokouksessa.

Rahastonhoitaja

Rahastonhoitaja huolehtii killan talousasioista valmistelemalla talousarvion sekä tilinpäätöksen killan yleiskokouksiin. Rahis hoitaa killan rahavirtoja laskutuksen tasolla; hän onkin aina kartalla killan taloustilanteesta.

Sihteeri

Sihteeri huolehtii pöytäkirjojen kirjoittamisesta killan kokouksissa ja varmistaa näin, että kaikki tärkeä tulee kirjattua ylös. Hän myös huolehtii pöytäkirjojen arkistoinnista.

Yritysvastaava

Yritysvastaava ylläpitää ja luo yhteistyösuhteita alan yrityksien kanssa.

 

Fuksikapteeni

Fuksikapteeni on vanhempi fuksivastaava, joka suunnittelee ja toteuttaa fukseille suunnattua kiltatoimintaa yhdessä fuksivastaavan ja tutoreiden kanssa.

Emäntä

Emännän pääasiallinen arvo on kahvin (ja maidon) riittävyyden takaamisessa. Kahvimaksun maksettuaan kiltalainen saa kiltamme keittiöstä kahvia, ja tästä on kiittäminen emäntäämme. Emäntä suunnittelee ja valmistelee lähes poikkeuksetta killan tapahtumiin liittyvät ruokatarjoilut. Joskus saattaa killan suunnalta tulvahtaa myös ihana pullantuoksu, ja silloin on emäntä voinut päättää ilahduttaa jäsenistöä herkullisilla leipomuksillaan.

 

Isäntä

Isännän valtakunta on upea, suuri kiltahuoneemme, jonka siisteys on kuitenkin jokaisen kiltalaisen vastuulla. Killan remontti ja muut pienemmät uudistukset ovat isännän toimenkuvan kannalta oleellisia.

AD

Huolehtii kiltamme graafisesta ilmeestä taittamalla esimerkiksi kiltamme tapahtumajulisteita.

Alumnivastaava

Kehittää ja ylläpitää suhteita tutkinto-ohjelmastamme valmistuneisiin arkkitehteihin.

Emännän apu

On emännän vasen käsi ja yhdessä huolehtivat kiltakeittiöstä ja järjestävät naposteltavaa killan tapahtumiin.

Isännän apu

On isännän vasen käsi ja yhteisvoimin vastaavat kiltahuoneemme kehittämisestä ja toimivuudesta.

Excu-vastaava

Järjestää ja suunnittelee killan ekskursiot, esimerkiksi rankka-xq:n ja pieniä päivä-xq:ja.

Fuksivastaava

Organisoi fuksitoimintaa yhdessä fuksikapteenin kanssa.

Kulttuurivastaava

Järjestää erinäköisiä ja –kokoisia tempauksia luoville kiltalaisillemme unohtamatta vanhempiakaan tieteenharjoittajia. Lisäksi hän avustaa esim. tapahtuma- ja fuksitiimiä teekkariperinteiden säilyttämisessä sitseillä, tapahtumissa jne.

KV-kapteeni

Huolehtii koulutusohjelmamme kansainvälisistä opiskelijoista mm. varmistamalla, että informaatio tavoittaa myös heidät.

KV-vastaava

Organisoi kv-toimintaa yhdessä kv-kapteenin kanssa.

Liikuntavastaava

Havahduttaa pölyn päällystämät arkkarit piirustussaleilta ja cad-luokkasta liikkumaan; informoi killan liikuntavuoroista sekä muista akateemisista liikuntatempauksista.

Lukkari

Nostattaa arkkari- ja teekkarihenkeä laulattamalla yleisöä akateemisissa pöytäjuhlissa. Lukkarin tehtävän voi helposti yhdistää muiden raatitehtävien kanssa eli lisää se rohkeasti hakemukseesi!

Päätoimittaja

Vastaa kiltamme oman Lagerstammsbladet-lehden toimittamisesta.

Tapahtumatoimihenkilö

Auttaa tapahtumavastaavaa järjestämään kiltamme moninaisia tapahtumia.

TEK- ja SAFA-vastaava

Ylläpitää kiltamme suhteita tärkeisiin ammattiliittoihimme.
 

Some-vastaava

Ylläpitää kiltamme WWW-, Facebook- ja Instagram-sivuja päivittäen tietoa arkkarimielisistä tapahtumista ja kiltamme kuulumisista.

Tiedotusvastaava

Huolehtii killan tiedotuksesta mm. viikkokirjeen muodossa sekä moderoi sähköpostilistoja.

Tuotevastaava

Vastaa myytävistä tuotteistamme, kuten haalarimerkeistä ja muista kiltatuotteista.

Valokuvaaja

Taltioi ikimuistoiset arkkarimuistot erinäisistä tapahtumista ja laittaa kuvat julkaisukuntoon.

Vuosijuhlavastaava

Vuosijuhlavastaava järjestää yhdessä kokoamansa tiimin kanssa kiltamme vuosijuhlat. Vuosijuhlavastaava katsoo, että kaikki tulee kokkareita ja sillistä myöten hoidettua koristelujen, tarjoilujen, kutsujen ja monen pienen detaljin tasolla. Usein vuosijuhlavastaavaksi valikoituu edellisen vuoden emäntä.

Yritystoimihenkilö

Yritysvastaavan auttava käsi, ja he yhdessä pitävät huolta hyvästä yritysyhteistyöstä.