top of page

KILTATOIMINTA

Mikä on kilta?

Tampereen Arkkitehtikilta on Tampereella arkkitehtuuria opiskelevien opiskelijoiden järjestö. Kilta tuo yhteen arkkareita, edistää ja kehittää arkkitehtuurin opiskelua Tampereen yliopistossa sekä vaalii arkkitehtiopiskelijaperinteitä. 

Mikä on hallitus?

 

Killan hallitus vastaa killan toiminnasta kalenterivuosi kerrallaan. Hallituksen tehtävänä on johtaa killan toimintaa sekä hoitaa sen taloutta sekä omaisuutta. Hallitus valmistelee killan kokouksessa esille tulevat asiat sekä toimeenpanee päätökset. Hallitus laatii myös ehdotuksensa yleiskokouksissa hyväksyttävistä dokumenteista: toimintakertomuksesta, tilinpäätöksestä, toimintasuunnitelmasta sekä talousarviosta. Toimintakertomus käsittelee edellisen toimikauden toiminnan, ja tilinpäätös killan taloudenpidon. Syksyllä hallitus esittelee toimintasuunnitelman, jossa esitetään seuraavalla toimikaudella toteutettavat asiat. Lisäksi valmistellaan talousarvio, jossa esitetään killan tulot ja menot seuraavan toimikauden osalta.

 

Mikä on raati?

Raati koostuu hallituksen lisäksi toimihenkilöistä, jotka hallitus nimittää. Toimihenkilöitä eli toimareita valitaan monenlaisiin pesteihin, esimerkiksi hoitamaan killan viestintää, erilaisia tapahtumia sekä yritys- ja ammattiliittoyhteistyötä.

 

Mikä on yleiskokous?

Killan ylin päättävä elin on yleiskokous, joita järjestetään vähintään kaksi vuodessa: keväällä ja syksyllä. Kevätyleiskokouksessa esitellään edellisen vuoden toimintakertomus sekä tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä edellisvuoden hallitukselle. Syysyleiskokouksessa esitellään seuraavan toimikauden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valitaan seuraavan toimikauden hallitus ja toiminnantarkastajat varajäsenineen.

Yleiskokouksissa voidaan antaa myös ponsia, ns. tahdonilmauksia, joilla jäsenistö voi toivoa hallitukselta esimerkiksi selvitystä jostakin asiasta. Ponsista äänestetään aina.

 

Mikä on hallituksen kokous?

Hallituksen kokouksia on lukuvuoden mittaan suunnilleen kerran viikossa. Puheenjohtaja valmistelee kokoukseen esityslistan ja johtaa kokousta, jonka sihteeri kirjoittaa puhtaaksi pöytäkirjan muodossa. Hallituksen kokouksista puhutaan Tampereen Arkkitehtikillassa kuitenkin raadin kokouksina, sillä läsnä on hallituksen lisäksi raati. Hallituksen kokouksissa hyväksytään laskuja, suunnitellaan killan tapahtumatoimintaa ja keskustellaan opintoihin liittyvistä asioista.

 

Mitkä ovat kiltakahvit?

Kiltakahvit on kuukausittainen kahvihetki kiltahuoneella opiskelijoiden ja laitoksen henkilökunnan kesken. Yleensä paikalla ovat killasta puheenjohtaja sekä opintovastaava, mutta paikalle on tervetullut kuka vain koulutuspoliittisista asioista kiinnostunut.

 

Mikä on halloped?

 

Hallinnon opiskelijaedustaja eli halloped hoitaa opiskelijoiden edunvalvontaa yliopistollamme. Hallopedit toimivat itsenäisinä toimielimen täysivaltaisina jäseninä edustaen yliopiston, tiedekunnan tai tutkinto-ohjelman opiskelijoita. Heihin voit olla yhteydessä opintoihin liittyvissä asioissa.

 

bottom of page